Είναι η Ζωή…

Posted on 15 Μάρτιος 2020

0


Είναι η Ζωή…

«When death finds you, may it find you alive«.

African proverb

«Alive means living your own damn life,
not the life that your parents wanted,
or the life some cultural group or political party wanted,
but the life that your own soul wants to live.

That’s the way to evaluate whether you are an authentic person or not.«

Michael Meade,

Your Own Damn Life

***********************

«Όταν σε βρει ο θάνατος, ας σε βρει ζωντανό».

Αφρικάνικο ρητό

«Ζωντανός σημαίνει να ζεις την δικιά σου αναθεματισμένη ζωή,
όχι την ζωή που οι γονείς σου ήθελαν,
ή την ζωή που κάποια πολιτιστική ομάδα ή πολιτικό κόμμα ήθελαν,
αλλά την ζωή που η δικιά σου ψυχή ήθελε να ζήσει.

Αυτός είναι ο τρόπος να αξιολογήσεις κατά πόσο είσαι ένα αυθεντικό άτομο ή όχι.»

Michael Meade

“Even a tiny stick can be used as a toothpick

We are all just tiny sticks helping each other to realise and achieve the higher purpose of life.
A proverb in the Tamil language.

******************

«Ακόμα και ένα μικρό ξυλαράκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδοντογλυφίδα»

Είμαστε όλοι μας, απλώς λεπτά ξυλαράκια που βοηθούν το ένα το άλλο να συνειδητοποιήσουν και να πραγματοποιήσουν τον υψηλότερο σκοπό της ζωής.
Ένα ρητό στην Ταμίλ γλώσσα.

Posted in: Uncategorized